กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 04 ธ.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 514

วันที่ 5  ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และถือเป็น”วันพ่อแห่งชาติ”  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกในพระคุณของพ่อ และเพื่อเป็นการทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ 'ในหลวง รัชกาลที่ 9  ทางวิทยาลัยจิงได้จัดกิจกรรมวันพ่อเพื่อให้คณะอาจารย์บุคลากรผู้ปกครองและนักเรียน-นักศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ
พร้อมทั้งได้แสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณและได้แสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างพ่อ กับลูก

          
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมวันแม่ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี กรุงเทพ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ นอกห้องเรียนจึงได้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ การศึกษาในยุคเทโนโลยี 4.0 และการเป็นเจ้าของกิจการได้ไม่ต้องรอแก่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและอนาคต จากวิทยากรผู้ชำนาญการ อันจะทำให้นักศึกษาได้รับทราบถึงแนวปฏิบัติ กระบวนการ ด้านเทคโนโลยี และด้านการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการสร้างให้เป็นผู้มี จริยธรรม จิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่งผลให้นำไปประยุกต์ใช้พัฒนาตัวเองเพื่อรองรับกับความต้องการของสังคม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการเชิญวิทยากรพิเศษ ในการสร้าง application บนมือถือ ด้วยโปรแกรม app inventorโดยมี อาจารย์ปิยนุช ชัยพรแก้ว ดร.เจษฎา ขจรฤทธิ์ ให้ความรู้กับนักศึกษา