โครงการสรา้ง App บนมือถือ 10 พ.ย. 60

วันที่ 17 พ.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 515
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จัดโครงการเชิญวิทยากรพิเศษ ในการสร้าง application บนมือถือ  ด้วยโปรแกรม app inventor
โดยมี  อาจารย์ปิยนุช  ชัยพรแก้ว  ดร.เจษฎา  ขจรฤทธิ์   ให้ความรู้กับนักศึกษา
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมวันแม่ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี กรุงเทพ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ นอกห้องเรียนจึงได้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ การศึกษาในยุคเทโนโลยี 4.0 และการเป็นเจ้าของกิจการได้ไม่ต้องรอแก่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและอนาคต จากวิทยากรผู้ชำนาญการ อันจะทำให้นักศึกษาได้รับทราบถึงแนวปฏิบัติ กระบวนการ ด้านเทคโนโลยี และด้านการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการสร้างให้เป็นผู้มี จริยธรรม จิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่งผลให้นำไปประยุกต์ใช้พัฒนาตัวเองเพื่อรองรับกับความต้องการของสังคม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการเชิญวิทยากรพิเศษ ในการสร้าง application บนมือถือ ด้วยโปรแกรม app inventorโดยมี อาจารย์ปิยนุช ชัยพรแก้ว ดร.เจษฎา ขจรฤทธิ์ ให้ความรู้กับนักศึกษา