ตราประจำวิทยาลัย

วันที่ 23 ก.พ. 2563ดอกบัว หมายถึง การยึดมั่นในคุณงามความดี
เทียน หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
หนังสือ หมายถึง ความรู้
เรือใบ หมายถึง สัญลักษณ์เชิงธุรกิจด้านพาณิชยการ