ประวัติสถานศึกษา

วันที่ 23 ก.พ. 2563
ประวัติย่อสถานศึกษา
                   วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยท่านอาจารย์ศิริชัย สุวรรณปาล มีความคิดที่จะสร้างสถานศึกษาแห่งนี้ขึ้น เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของบิดา มารดา ซึ่งท่านได้มอบที่ดินผืนนี้ไว้ให้    ในอดีตที่ผ่านมาบิดาได้วาง รากฐานการทำโรงเรียนไว้ให้กับลูกๆ โดยท่านได้สร้างโรงเรียนไว้สองโรงเรียน คือโรงเรียนอำนวยพิทยาและโรงเรียนพณิชยการมีนบุรี เมื่ออาจารย์ศิริชัย สุวรรณปาล  มีโอกาส ประกอบกับท่านได้มองเห็นความสำคัญทางด้านการศึกษามาโดยตลอด ท่านได้เห็นว่าท้องถิ่นแถวถนนทหัยราษฎร์ มีนบุรี ยังขาดโรงเรียนสายอาชีพที่ดี ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งยังขาดกำลังคนในสายงานนี้มาก อีกทั้งประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเชี่ยน ภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมาก ภาครัฐก็ได้เห็นความสำคัญและสนับสนุนในการผลิตคนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ดังนั้น อาจารย์ศิริชัยจึงตัดสินใจสร้างโรงเรียนขึ้น เพื่อเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยเน้นทางด้านภาษาอังกฤษ   และคอมพิวเตอร์เป็นจุดเด่นของโรงเรียน