ปรัชญา-วิสัยทัศน์

วันที่ 23 ก.พ. 2563
ปรัชญาวิทยาลัย
วิชาชีพดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
สถานศึกษามุ่งผลิตคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ และมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลให้สามารถพัฒนาสังคมได้

พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน
3. พัฒนาให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
4. ส่งเรสริมทักษะทางด้า่นภาษาเพื่อการสื่อสาร

นโยบายวิทยาลัย
1.เพื่อการจัดการเรียนขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาประเภทอาชีวะศึกษา ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)ในสาขาพาณิชกรรม สาขาการตลาด การบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บัคลากรของโรงเรียนและชุมชน
3.เพื่อให้บริการด้านวิชาการและบริการด้านอื่นๆ แก่บุคลากรของโรงเรียนและชุมชน
4.เพื่อจัดการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ตลอดจนผู้มีความสามารถพิเศษ

ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในวิชาการประกอบอาชีพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงไว้ซึ้งเอกลักษณ์ความเป็นไทย
3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องในอาชีพ
 
เป้าหมาย
1.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพในด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามมีสุขภาพที่สมบูรณ์
3.ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษา